شعر آدم

شعر  آدم
طبقه بندی موضوعی

اینجا خبر از پر زدن قاصدکی نیست
       امید عبث بسته ای ای دل به نسیمش