شعر آدم

شعر  آدم
پیوندهای روزانه
طبقه بندی موضوعی


تو می آیی

و من می ترسم

تو لبخند می زنمی

و من می ترسم

تو نگاه می کنی

و من می ترسم

تو می روی

و من می ترسم

آیا من عاشقت شده ام؟