شعر آدم

شعر  آدم
طبقه بندی موضوعی

با کلمات

با سکوت

با نگاه

حتی به زبان قاصدک ها

گفتنی نیست

 

عشق را

تنها می توان بوسید!