شعر آدم

شعر  آدم
طبقه بندی موضوعی

در مسیر عاشقی اجبار اصلا خوب نیست

بی امید شهد ، نیش خار اصلا خوب نیست

عشق با تکرار هی شیرین و شیرین می شود

جای دیگر این همه تکرار اصلا خوب نیست

عاشقی را مثل پروانه ، در آتش زنده کن

ادعای عشق ، طوطی وار اصلا خوب نیست

قلب عاشق عرضه کردیم و خریداری نبود

کار و بار دل در این بازار اصلا خوب نیست

اشک هایم می دهد از حال و روز من خبر

راز چون افشا شود ، انکار اصلا خوب نیست

روی پنهان می کنی پشت حجابی از حیا

در میان عاشقان دیوار اصلا خوب نیست

         گاه خنده ، گاه گریه ، گاه شادی ، گاه غم

حال من هم مثل تو انگار اصلا خوب نیست